managementsparring® heeft de toekomst!

Natuurlijk draagt een training of een workshop bij aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van individuen. Deelnemers doen interessante inzichten op en krijgen van enthousiastmerende trainers handige tools aangereikt Toch moet er meer uit opleidingen gehaald worden door maximaal aan te sluiten bij de dagelijkse realiteit en zo intensief mogelijk te leren. Mede op basis van action learning hebben we een pragmatische en intensieve variant van leren: managementsparring®.

Action learning: leren door doen!

De belangrijkste basisvaardigheden ontwikkelen mensen al van (zeer) jongsaf aan door te experimenteren in het echt. Action Learning gaat ook uit van leren in het echt. Leren door met elkaar, vallend en opstaand, de trap op te komen.

De kern van Action Learning is leren door doen en ervaren. Leren is gebaseerd op werkelijk bestaande realistische situaties (‘real-life cases’) en vloeit vooral voort uit reflectie op gedane en geplande activiteiten. Leren en doen worden frequent afgewisseld om het leren en doen, alsook het leren leren te versterken en op een hoger niveau te brengen. In dit proces is er niet alleen aandacht voor wat er geleerd gaat worden maar vooral ook voor hoe een persoon leert. Geen boekenwijsheid uitwisselen, maar praktijkervaringen! En wel zo dat een manager het daarna zelf snapt en kan.

Leren door doen met managementsparring

De term sparring komt uit de vechtsport: scherp en realistisch oefenen van gevechten met een tegenstander. Daarbij zoveel mogelijk de werkelijke wedstrijd benaderend. Managementsparring is een nieuwe vorm van managementontwikkeling die de voordelen van individuele coaching combineert met de voordelen van een training.

Kern van de aanpak is het inbrengen van real life casuïstiek waarna de inbrenger door de begeleider en de andere deelnemers (lees: sparringpartners) gecoacht wordt.

De kracht van Managementsparring is dat er gewerkt wordt in een kleine groep van maximaal vier deelnemers van een vergelijkbaar niveau en die in een vergelijkbare situatie zitten. Door deze intensiteit verdiepen de managers zich werkelijk in elkaars situatie. Zo is het mogelijk om scherpe feedback en reëel advies te geven. De sparringpartners geven elkaar nieuwe inzichten en leggen blokkades bloot. Ook stellen zij vaak net die cruciale vraag waarvan het antwoorden leidt tot de oplossing van de ingebrachte case.

Unieke vraagstukken, vragen om maatwerk

Vaak merken we dat casuistieken die leidinggevenden aandragen niet zijn op te lossen door ‘traditionele’ technieken als rollenspelen en opdrachten en uitleggen van theorieën. Leiderschapsvraagstukken zijn vaak persoonlijk en uniek. Managementsparring in combinatie met action clearing is dan de uitkomst. Problemen en/of uitdagingen worden aan (ervaren) sparringpartners voorgelegd waar door zij op de praktijkcase vragen kunnen stellen. Het resultaat van dit vraag- en antwoordspel zijn nieuwe inzichten, bewustwording van het bewandelen van plat getreden, ingesleten patronen en aansluitend acties.

Permanente gedragsverandering door managementsparring

De kracht van al doende leren is dat het niet leidt tot kennis- en vaardigheidsvermeerdering, maar vooral ook tot de doorgaans noodzakelijke gedrags en mentaliteitsverandering. Het steeds opnieuw onderzoeken in hoeverre bepaalde houding en gedragingen aan de eisen van het werk voldoen, versterkt de wil en motivatie om daadwerkelijk tot gedragsverandering te komen en biedt de gelegenheid daarmee gericht te oefenen.

Besprekingen van praktijkcasuïstiek en een meer confronterende aanpak in kleine groepen in plaats van mooie powerpoint sheets en een gespeeld rollenspel, verhogen het leerrendement. Managementsparring heeft de toekomst!

® Managementsparring is een gedeponeerde merknaam van De Rooy Management Ontwikkeling in Amerongen.