Selectiegesprekken bij Everest

Schermafbeelding 2015-05-28 om 15.55.12

Wat was de aanleiding voor de training?
‘Binnen Everest krijgen de lijnmanagers steeds meer zogenaamde HR-taken en -rollen. Eén daarvan is het voeren van selectiegesprekken. Vaak voeren zij het eerste selectiegesprek waarin de sollicitant meer vragen krijgt over de ‘inhoud’ van de door hun geambieerde functie. In het tweede gesprek toetst een HR-professional of er een match is tussen ‘de persoonlijkheid’ van de sollicitant en de cultuur van Everest.

Vorig jaar zomer heeft Van den Berg Training & Advies voor onze leidinggevenden een trainging ontwikkeld en verzorgd. Ook is toen meegedacht over het aanscherpen van onze werving- en selectieprocedure. Dat is ons goed bevallen en omdat wij momenteel weer veel medewerkers, vooral Software engineers en Business engineers, aannemen, hebben wij dit bureau weer voor een training Selectiegesprekken benaderd’.

Arbeidsproef
‘Naar aanleiding van de vorige training hebben wij arbeidsproeven ontwikkeld. Deze selectiemethode was voor ons toch wel een eye opener. Naast een selectiegesprek waarin al vragend wordt getoetst of de sollicitant over bepaalde kennis en ervaring beschikt, laten we de sollicitant ook een ‘proeve van bekwaamheid’ doen. Er is toen een opdracht ontwikkeld met daarin dertig fouten en onvolkomenheden. Met deze arbeidsproef hebben wij veel kaf van het koren kunnen scheiden. Er waren sollicitanten die alle fouten er uithaalden en met verbetersuggesties kwamen. Maar er waren ook sollicitanten die ons prezen omdat het automatiseringsscript volgens hen foutloos en een voorbeeld van vakwerk, was. De laatsten werden, zo zal je begrijpen, niet voor de volgende ronde uitgenodigd’.

Onderwerpen in de training
‘Een aandachtspunt in de selectiegesprekken blijft het doorvragen en het minder snel genoegen nemen met sociaal wenselijke antwoorden. Ook mag bijvoorbeeld het praten over gemeenschappelijke hobby’s minder tijd in beslag nemen waardoor er meer tijd over blijft voor een selectiegesprek ‘met scherpte’. Een gesprek waarin de selecteur de regie voert en boven tafel krijgt wat hij wil weten. Het doel van selecteren is immers (de meest) competente medewerker aan te nemen die past binnen de organisatie. Al deze onderwerpen zijn in de training aan bod gekomen en na een afsluitende video over gedragsgericht interview volgens de STARR methodiek, kon het oefenen beginnen. Leren is naar mijn mening doen en dat begint al in de training’.

Praktisch
‘In de ochtend is op een praktische en interactieve wijze de theorie behandeld. Voor de lunch is er al geoefend met het gedragsgericht interviewen volgens de STARR methodiek en in de nabespreking werden veel gemaakte selectiefouten toegelicht. In de middag werd er geoefend met de huiswerkopdracht. Iedere deelnemer had een selectiegesprek voorbereid dat hij of zij binnenkort levensecht gaat voeren. In groepjes van drie bereidden zij het gesprek voor en ontwikkelden een gespreksscript waarmee zij wilden achterhalen of de sollicitant over de vereiste competenties beschikt. Hierbij kwam de theorie van de ochtend goed van pas. Want veel deelnemers bemerkten toen dat hun voorbereiding veel beter kan en moet. Een belangrijk leermoment’.

Meer dan een vaardigheidstraining
‘De training is ons wederom goed bevallen, zo kreeg ik van de deelnemers terug. Voor een op dit moment veel voorkomende vacature wordt een arbeidsproef ontwikkeld en het is maar de vraag of dat zonder deze training ook was gebeurd’.

‘Ook is voor deze vacature in de training tijd vrijgemaakt om met elkaar de competenties aan te scherpen waarover de sollicitant moet beschikken. Dus wat moet de sollicitant ‘kennen’ (kennis), ‘kunnen’ (vaardigheden/zijn) en ‘zijn’ (persoonseigenschappen) wil hij of zij onze nieuwe collega worden. Een waardevolle exercitie en de input (plus andere aanbevelingen) ontving ik drie dagen na de training van de trainer’.

‘Het is nu aan de selecteurs om het geleerde toe te passen. Een waardevolle bijkomstigheid is dat, als zij dan aan de vooravond staan van een selectiegesprek, zij de e-learningmodule selectiegesprekken nog eens kunnen bekijken’.